Konsekutiivitulkkaus

Konsekutiivi- eli peräkkäistulkkauksessa puhuja ja tulkki puhuvat vuorotellen. Ensin tulkattava puhuja puhuu 1–2 minuuttia. Sen jälkeen tulkki tulkkaa sanotun. Tulkki voi tehdä muistiinpanoja esim. numeroista, nimistä ja muista tärkeistä asioista. Tulkki voi tarvittaessa keskeyttää puhujan, mikäli puheenvuoro on liian pitkä, sisällöltään epäselvä tai tulkki ei kuule, mitä sanotaan.

Konsekutiivitulkkausta käytettäessä aikaa on varattava kaksinkertaisesti verrattuna yksikielisen viestintätilanteen kestoon. Konsekutiivitulkkaus sopii siksi tilanteisiin, joissa käytössä on kaksi kieltä ja runsaasti aikaa. Näin menetellään useimmiten keskusteluissa tai neuvotteluissa. Konsekutiivitulkkauksessa ei tarvita erillisiä tulkkauslaitteita, mutta mikrofonit ja äänentoistolaitteet voivat usein olla tarpeen, jotta taataan puheenvuorojen hyvä kuuluvuus niin tulkille kuin tilaisuuden osallistujillekin.

Simultaanitulkkaus

Simultaanitulkkaus on samanaikaistulkkausta, mikä tapahtuu siten, että tulkki työskentelee äänieristetyssä tulkkikopissa ja salissa istuva kokousyleisö kuuntelee tulkkausta kuulokkeiden kautta. Puhujan sanoma tulkataan koko puheenvuoron ajan samanaikaisesti kuulijoille. Teknisiä laitteita vaativaa simultaanitulkkausta käytetään yleensä kokouksissa ja konferensseissa, joissa on useampi työkieli tai runsaslukuinen kuulijakunta. Simultaanitulkkauksessa tulkkeja on kieliparia kohtaan vähintään kaksi. Tulkki tulkkaa yleensä noin 15–20 minuutin jakson, jona aikana toinen tulkki on lepovuorossa. Hän kuitenkin kuuntelee tulkkausta koko ajan pystyäkseen jatkamaan saumattomasti tulkkausta vuorollaan. Hän myös tarvittaessa auttaa kollegaansa ongelmatilanteissa.

Simultaanitulkkauslaitteissa on kullekin kielelle oma kanava, joten tilaisuudessa voidaan käyttää samanaikaisesti useita tulkkauskieliä. Simultaanitulkkausta käytettäessä aika voidaan hyödyntää tehokkaasti varsinaisen asian käsittelyyn, kun tulkkaus tapahtuu samanaikaisesti. Simultaanitulkkaus ei myöskään häiritse niitä, jotka sitä eivät tarvitse, ja sen ansiosta jokainen voi vapaasti puhua omaa äidinkieltään.

Tätä konferenssien tulkkaustapaa voidaan käyttää myös neuvotteluissa ja keskusteluissa, sillä nykyaikainen tekniikka mahdollistaa langattomien mikrofonien ja kuulokkeiden käytön.

Kuiskaustulkkaus

Kuiskaustulkkausta käytetään jos tilaisuudessa on vain 1–3 kuulijaa, jotka tarvitsevat tulkkausta. Kuiskaustulkkauskin on simultaanitulkkausta: tulkki istuu tulkattavien takana ja tulkkaa kuiskaten puhujan puheen. Kuiskaustulkkaus saattaa häiritä niitä, jotka eivät kuuntele tulkkausta. Tulkin kannalta kuiskaustulkkaus on tavallista raskaampaa simultaanitulkkausta, joten yli tunnin kestävissä toimeksiannoissa tulkkeja pitäisi olla aina vähintään kaksi. Kuulijoiden kannalta kuiskaustulkkauksen laatu ei kuitenkaan vastaa simultaanitulkkausta. Kuiskaustulkkauksessa voidaan käyttää myös kannettavia kuiskaustulkkauslaitteita, joihin kuuluu mikrofoni ja ladattavia kuulokkeita. Niitä käytettäessä tulkki puhuu hiljaisella äänellä mikrofoniin, jonka kautta tulkkaus on enimmillään 20 kuulijan käytössä. Nämä laitteet eivät kuitenkaan voi korvata varsinaisia simultaanitulkkauslaitteita ja äänieristettyä tulkkauskoppia.

Tulkkaus voidaan toteuttaa joko kasvokkain tai ns. etätulkkauksena, jolloin tulkki osallistuu tilanteeseen puhelin- tai videoyhteyden välityksellä. Etätulkkauksen etuna on se, että tulkin ei tarvitse matkustaa tulkkauspaikalle, mutta toisaalta vuorovaikutus tilanteessa saattaa kärsiä, kun tulkki ei ole fyysisesti läsnä. Teknisten laitteiden puutteet ja esimerkiksi puheen huono kuuluvuus saattavat myös heikentää tulkkauksen toimivuutta.